Herroepingsrecht : Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst met opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen.Deze bedenktermijn gaat in op de dag na de ontvangst van het product door de consument.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.Hij zal het product slechts in de mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,zal hij het product met alle geleverde toebehoren en-indien redelijkerwijze mogelijk-in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,comform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen ,na ontvangst van het product,kenbaar te maken aan de ondernemer.Het kenbaar maken dient de consument te doen middels e-mail.Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen de 14 dagen retour te sturen.De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp.het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden,is de koop een feit.Dit geld enkel op aankopen via de webshop,online dus!!!!

Een aankoop terplaatse is niet opgenomen in dit herroepingsrecht!!Dan geld de inspraak en goeddanigheid  van de verkoper.Enkel bij gegronde redenen goedgekeurd door de verkoper kan er sprake zijn van inruilrecht of herroepingsrecht.Verkochte goederen terplaatse gedaan zijn bindende transacties.

Kosten in geval van herroeping : Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.Indien de consument een bedrag betaald heeft,zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,doch uiterlijk 14 dagen na de herroeping,terugbetalen.Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer  niet alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt,dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

De overeenkomst : De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Zelfafhaling: De bestelde goederen die zelf af te halen zijn blijven 14 dagen gereserveerd.Na verwittiging naar de klant toe worden ze,na niet afhaling en geen terugkerende communicatie,terug aangeboden in de webshop.

 

Levering:Wij staan garant voor een leveringstermijn van maximum 7 werkdagen.Mocht deze afwijken laten wij dit meteen weten aan de consument.Na confirmatie van de consument en duidelijke toestemming wordt de levering op latere datum gelevert.Bij zelfafhaling blijven de producten 2 weken gereserveerd voor de klant.Bij betaling vooraf vindt de levering pas plaats na ontvangst van verschuldigt bedrag.Mocht de consument niet akkoord gaan vindt er zich geen overeenkomst of verkoop plaats.Bij geen antwoord van de consument worden de producten op duidelijk gemaakte datum gelevert.Mocht een product niet meer leverbaar blijken,stellen wij een ander product tot uwer beschikking.Mocht dit niet uw zinnens zijn en u geeft al betaald,wordt het bedrag van niet leverbaar product terugbetaald aan de consument.

Klachtenregeling : Een klacht over het geleverde product kan u indienen via het contactformulier.Deze wordt zo vlug mogelijk beantwoord en behandelt door de ondernemer.Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer,zal de ondernemer naar eigen keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of terugbetalen.

Privacybeleid: De opgevraagde gegevens door ons en opgegeven gegevens door u worden lauter gebruikt om de levering van de bestelde goederen vlot te laten verlopen.Zonder uw contactgegevens(email-adres of telefoonnummer)kunnen wij u onmogelijk contacteren i.v.m.met leverdata of ophaaldata.Of indien afspraak gemaakt,eventueel aan te passen door onvoorziene omstandigheden indien nodig.

Het opgeven van uw adres is lauter bedoelt om uw bestelling correct te kunnen laten gebeuren.

De opgegeven gegevens blijven in onze webshop aanwezig,mocht er ooit betwisting zijn uws-of onswegens i.v.m.de bestelde goederen of afleveradres.

Een account wordt lauter aangfmaakt en bewaard als u daar de toestemming bij geeft.